Partnerzy

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu

Rys historyczny
Rodowód Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w Radomiu sięga roku 1988, kiedy jeszcze w Polsce panowała gospodarka scentralizowana. Wtedy to powstało Stowarzyszenie Prywatnych Garbarzy, które odegrało dużą rolę w przygotowaniu polskiego garbarstwa do nowych realiów gospodarki wolnorynkowej. Celem Stowarzyszenia było działanie na rzecz prywatnych przedsiębiorców m.in. reprezentowanie ich wobec ówczesnych władz oraz zabieganie o przydziały surowca i chemikaliów dla garbarni.

W roku 1994 z inicjatywy środowiska radomskiego, stanowiącego trzon polskiego garbarstwa, powstała Polska Izba Gospodarcza Garbarzy, będąca samorządem gospodarczym o znaczeniu ogólnopolskim. Nowo powstała Izba skupiała około 100 firm, a więc prawie wszystkie znaczące polskie garbarnie, w tym wszystkie istniejące wówczas duże przedsiębiorstwa państwowe. Władze statutowe Izby podjęły szereg inicjatyw w zakresie porządkowania rynku surowcowego, legislacji, promocji polskiego garbarstwa oraz współpracy z zagranicą.

Polska Izba Gospodarcza Garbarzy ulegała dalszym przekształceniom. Zarząd i członkowie doszli do wniosku, że nie można oddzielać garbarstwa od przetwórstwa skór oraz produkcji od handlu. Wszystko to stanowi bowiem jedną branżę, której interesy reprezentuje Izba. W związku z tym w 1998r. nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Polską Izbę Garbarzy, Przetwórców Skóry i Handlu. Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2004r. Izba otrzymała nową nazwę:
Polska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu. W 2010 roku PIBS została przemianowana na: Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, i pod nazwą tą funkcjonuje do dziś. Obecnie Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej zrzesza ponad 120 przedsiębiorców z całej Polski. Garbarnie, producenci obuwia, galanterii skórzanej. W OIBS zrzeszonych jest 50 rzeczoznawców, i biegłych sądowych z zakresu branży skórzanej, obuwnictwa, garbarstwa.
Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:
1. Wprowadzania innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych.
2. Uczestnictwa w programach międzynarodowych.
3. Fachowego doradztwa w zakresie podatków.
4. Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa, obuwnictwa, skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego.
5. Sporządzania projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania projektów budowlanych przez uprawnionych specjalistów z dziedziny ergonomii, BHP oraz ppoż.
6. Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska
7. Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń w kraju i za granicą.
8. Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów gotowych.
9. Organizowania uczestnictwa w targach krajowych i międzynarodowych, jak również w innych wydarzeniach branżowych.
10 Działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego oraz współpracy między przemysłem a edukacją techniczną oraz edukacją w zakresie mody w branży skórzanej.

Działania ogólnopolskie na rzecz branży skórzanej

1. OIBS jest współorganizatorem Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
2. OIBS jest realizatorem projektu międzynarodowego "Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu"
3. OIBS jest partnerem Ministerstwa Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii
4. OIBS jest partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej
5. OIBS jest partnerem Ambasady Włoch

Struktura branżowa członków:
Garbarnie skór licowych i futerkowych, hurtownie skór surowych i chemikaliów, zakłady obuwnicze, rymarskie, rękawicznicze, galanteryjne, hurtownie skór gotowych i wyrobów ze skóry, firmy Handlowe i doradcze.
Zakres działalności statutowej:

1. Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych ważnych dla branży skórzano - obuwniczej.
2. Reprezentowanie polskiej branży skórzano-obuwniczej wobec władz, centrum gospodarczego oraz zagranicznych organizacji gospodarczych.
3. Współpraca z uczelniami i instytutami branżowymi.
4. Promocja branży w kraju:
a) współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi,
b) współpraca z wydawnictwami branżowymi i biznesowymi,
5. Promocja poza granicami :
a) współpraca z wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad,
b) współorganizowanie i patronowanie polskim misjom gospodarczym,
c) współpraca z zagraniczną prasą branżową,
d) współpraca z zagranicznymi organizacjami branżowymi,
6. Działalność edukacyjna (organizacja seminariów i szkoleń m.in. w zakresie prawa handlowego, wzornictwa, technologii i ekologii),
7. Świadczenie usług w zakresie ekspertyz wodno-prawnych, ochrony środowiska, doradztwa podatkowego, handlu zagranicznego oraz doradztwa techniczno-technologicznego.

Przedstawiciel: 

mgr inż. Monika Flisek
Od 2017 roku związana z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej.
Dyrektor OIBS i Pełnomocnik Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej do spraw rozwoju
Współorganizator Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Realizowane zadania:
Współpraca z Przedsiębiorcami branży skórzanej z całej Polski
Znajomość rynku branży skórzanej.
Od 2020 roku koordynator Międzynarodowego projektu CORNET
Udział i organizowanie działań eksperckich.
Prowadzenie działalności szkoleniowej dla firm.
Organizowanie zagranicznych wykładów szkoleniowych dla firm
Współpraca z Ministerstwami, Ambasadami, z Instytutami Naukowymi i Wyższymi Uczelniami
Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami.
Pozyskiwanie nowych klientów i zamówień.
Prezentacja i promocja OIBS na rynku krajowym i za granicą.

Współwłaściciel w Firmie Ochrony Środowiska. /TERRA-BIS Ochrona Środowiska,

www.terra-bis.pl/
Biegłość w przepisach Prawa Ochrony Środowiska.
Opracowanie wniosków w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
ul. prof. W. Krukowskiego 1, 26-609 Radom
tel. kom. 501 711 193,
www.oibs.pl    e-mail:  biuro @ oibs.pl

 

 

O WYDZIALE

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116
Tel. 42 631 33 06